SGK Facebook SGK LinkedIn SGK Google Plus

Informacje dotyczące RODO

 

1. Wprowadzenie

Celem SGK LLC jest ochrona Państwa danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności przedstawiono, w jaki sposób postępujemy z wszelkimi przekazywanymi przez Państwa danymi osobowymi, które gromadzimy za pośrednictwem tej witryny internetowej (www.sgkinc.com) („Witryna”) lub za pośrednictwem usług, które Państwu świadczymy.

SGK LLC jest administratorem Państwa danych osobowych za pośrednictwem naszej Witryny internetowej i świadczonych przez nas usług zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych [insert reference to local data protection legislation].

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób SGK LLC może przetwarzać Państwa dane osobowe za pośrednictwem naszej Witryny lub poprzez usługi, które Państwu świadczymy.

Wszelkie łącza zewnętrzne prowadzące do innych witryn internetowych zostały wyraźnie oznaczone i nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani za zasady dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w tych witrynach.

 

2. Gromadzenie Państwa danych osobowych

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy przesyłają je Państwo do nas w następujący sposób:

 • Komunikacja za pośrednictwem naszej Witryny: Gromadzimy dane osobowe, gdy przekazują je nam Państwo, komunikując się za pośrednictwem naszej Witryny. Obejmuje to kontakt z nami za pośrednictwem strony „Kontakt z nami” w naszej Witrynie lub podobne sytuacje, w których zdecydowali się Państwo podać nam takie dane, w tym w ramach usług z zakresu obsługi klienta. 
 • Zamawiane przez Państwa produkty lub usługi: Gdy zamawiają Państwo u nas towar bądź usługę, będziemy gromadzić Państwa dane osobowe, aby przetwarzać Państwa żądanie oraz kontaktować się z Państwem po zakupie.

 

Możemy prosić o podanie danych osobowych, takich jak Państwa adres e-mail, imię i nazwisko, adres służbowy lub numer telefonu. [Aby uzyskać dostęp do usług [Insert Matthews’ affiliate], zostaną Państwo poproszeni o zalogowanie się za pomocą adresu e-mail i hasła.] 

 • Zatrudnienie: Przetwarzamy także Państwa dane osobowe, jeśli ubiegają się Państwo o pracę w SGK LLC lub w jednej ze spółek z grupy [Insert Matthews’ affiliate] za pośrednictwem naszych stron poświęconych zatrudnieniu dostępnych pod adresem [insert applicable domain name for access to career page]. 
Rodzaje informacji na Państwa temat, jakie możemy przetwarzać, mogą obejmować dane kontaktowe, informacje osobowe, informacje na temat wykształcenia i szkoleń (w tym kwalifikacje, kształcenie w placówkach oświatowych i ukończone szkolenia), szczegółowe informacje na temat zatrudnienia (w tym szczegółowy opis poprzednich stanowisk). 
 • Interakcje z naszą Witryną i korzystanie z naszych usług: gdy korzystają Państwo z naszej Witryny, automatycznie otrzymujemy dane techniczne, w tym [dotyczące sposobów Państwa interakcji z naszą witryną; strony, z której Państwo przybyli; wyszukiwarek i słów kluczowych, za pomocą których znaleźli Państwo naszą witrynę; wyświetlanych przez Państwa stron naszej witryny; rodzaju używanej przez Państwa przeglądarki; dodatków do przeglądarki; wysokości i szerokości Państwa przeglądarki; adres IP; rodzaj i język przeglądarki; czasy uzyskania dostępu i odpowiadające im adresy witryn]. W celu zapewnienia Państwu spójnego i spersonalizowanego komfortu interakcji z nami, dane zgromadzone w ramach jednej oferowanej przez nas usługi mogą być łączone z danymi uzyskanymi za pośrednictwem innych usług. Możemy na przykład korzystać z usług innych spółek, które umożliwiają nam określenie ogólnego obszaru geograficznego w oparciu o Państwa adres IP, w celu dostosowania niektórych usług do Państwa obszaru geograficznego.

 

Wykorzystywanie Państwa danych osobowych

SGK LLC przetwarza Państwa dane osobowe, aby umożliwić nam realizację umowy zawartej między Państwem a nami, w celu zapewnienia zgodności z miejscowymi wymogami prawa i regulacyjnymi oraz w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami biznesowymi, które w szczególności mogą być następujące: 
 • umożliwienie nam wywiązywania się z naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów oraz udostępniania Państwu informacji, produktów i usług, których Państwo zażądają;
 • obsługa i udoskonalanie naszej Witryny i naszych usług, w tym ułatwianie korzystania z nich poprzez wyeliminowanie konieczności wielokrotnego wpisywania tych samych informacji; 
 • umożliwienie nam odpowiadania na Państwa pytania bądź inne żądania kierowane przez Państwa, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszej Witryny, w tym w ramach usług z zakresu obsługi klienta; 
 • świadczenie Państwu skuteczniejszych usług z zakresu obsługi klienta; 
 • prowadzenia badań i analiz w celu doskonalenia naszych produktów, usług i technologii; 
 • wyświetlanie treści i reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań i preferencji;
 • komunikowanie się z Państwem w celu przekazywania Państwu informacji o innych oferowanych przez nas produktach i usługach podobnych do tych już zakupionych przez Państwa, bądź o które Państwo się dowiadywali, gdy uważamy, że mogą Państwa zainteresować, zgodnie z informacjami zawartymi w części „Marketing” poniżej;
 • gdy otrzymują Państwo od nas biuletyny bądź promocyjne wiadomości e-mail, aby ustalić, czy wiadomość e-mail została otwarta, i które łącza Państwo klikają, w celu przysyłania lepiej dobranych wiadomości e-mail bądź innych informacji; oraz 
 • umożliwienie nam przetwarzania i rozpatrzenia Państwa aplikacji w procesie rekrutacyjnym do [Insert Matthews’ affiliate]. 

 

Marketing

Możemy kontaktować się z Państwem w celu przekazywania informacji o produktach i usługach podobnych do tych, które zakupili Państwo poprzednio lub których zakup był przedmiotem rozmów z Państwem. Kontakt z Państwem możemy nawiązywać my, jednostki stowarzyszone SGK LLC bądź jeden z wybranych przez nas podmiotów zewnętrznych w każdym przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na taki kontakt. 

Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości o charakterze marketingowym w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem [●] bądź korzystając z łącza do rezygnacji z subskrypcji zamieszczonego w dowolnej wiadomości od nas.

Nadal będziemy się z Państwem kontaktować w celach niezwiązanych z marketingiem, gdy konieczne będzie wysłanie powiadomienia o przeprowadzanych w terenie działaniach korygujących albo działań dotyczących bezpieczeństwa, albo gdy będziemy potrzebowali przesłać Państwu określone informacje na mocy wymogu prawnego, regulacyjnego bądź etycznego. 

 

 

Udostępnianie Państwa danych osobowych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:
 • innym spółkom z grupy , aby umożliwić nam wywiązywanie się z naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów lub udostępnianie Państwu informacji, produktów i usług, których Państwo zażądają; 
 • naszymi usługodawcami, którym zlecamy świadczenie nam usług pozwalających osiągać nasze cele biznesowe. W przypadkach, gdy udostępniamy Państwa dane osobowe usługodawcom zewnętrznym, są oni zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych i wolno im wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób wskazany przez nas;
 • niektóre usługi SGK LLC mogą być świadczone pod wspólną marką i oferowane we współpracy z inną spółką. Jeżeli zarejestrują się Państwo w ramach takich usług labo będą z nich korzystać, zarówno [Insert Matthews’ affiliate] jak i druga spółka mogą otrzymywać informacje zgromadzone w związku z usługami świadczonymi pod wspólną marką; oraz
 • naszym dystrybutorom, partnerom biznesowym lub innym usługodawcom, w tym do celów marketingowych, bądź w przypadkach, gdy wyrazili Państwo zgodę, dokonując takiego wyboru, na udostępnianie swoich danych osobowych za pośrednictwem różnych narzędzi i funkcji dostępnych za pośrednictwem naszych Witryn.
 
 
Możemy także ujawniać Państwa dane osobowe (a) gdy jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na uzasadnione żądania organów rządowych bądź wymaga tego prawo; (b) w przypadkach, gdy wymaga tego od nas prawo, możemy także ujawniać Państwa dane osobowe, gdy jest to konieczne do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa SGK LLC i spółek z naszej grupy, naszych produktów i usług oraz naszych klientów, dystrybutorów i partnerów biznesowych, w tym do egzekwowania naszych umów, niniejszej Polityki prywatności bądź innych umów, albo by zapobiegać działalności niezgodnej z prawem lub oszustwom, sytuacjom stanowiącym potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa osób, bądź aby podejmować działania w związku z takimi zdarzeniami, a także jako dowód w sporze.
 
Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych
 
SGK LLC chce chronić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Będziemy podejmować uzasadnione działania (w tym stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne), aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny, aby chronić poufność oraz zapewnić spójność i dostępność Państwa danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Ze względu na charakter Internetu nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesłanych nam przez Państwa za pośrednictwem Internetu, dlatego też za każdym razem przesyłają je nam Państwo na własne ryzyko. 
 
Jeżeli do ochrony Państwa kont i danych osobowych używają Państwo hasła, odpowiadają Państwo za zachowanie poufności swojego hasła. Należy okresowo aktualizować hasło, aby zmniejszyć ryzyko nieuprawnionego dostępu do Państwa konta u nas. Należy wówczas wzmocnić hasło, stosując kombinację wielkich i małych liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych i innych symboli. Nie wolno udostępniać tych informacji innym osobom. Jeżeli korzystają Państwo z komputera wspólnie z inną osobą, należy się zawsze wylogować przed opuszczeniem strony lub usługi, aby chronić Państwa dane przed dostępem ze strony innych użytkowników.
 
Przechowywanie Państwa danych osobowych
 
Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem naszej Witryny i naszych usług będą przechowywane na serwerach znajdujących się w USA. Mogą one być również przetwarzane przez nasze jednostki stowarzyszone, w tym na terenie USA, bądź przez jednego z naszych usługodawców. Obejmuje to osoby zaangażowane między innymi w realizację Państwa zamówienia, obsługę Państwa zapytania lub żądania złożonego za pośrednictwem naszej strony bądź świadczenie usług wsparcia. 
 
Niektórzy odbiorcy Państwa danych osobowych mogą znajdować się w krajach poza UE/EOG, które nie oferują takiego poziomu ochrony danych osobowych, jaki jest wymagany w UE/EOG i wobec których Komisja Europejska nie podjęła decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W takich przypadkach zastosowaliśmy odpowiednie zabezpieczenia, aby chronić Państwa dane osobowe podczas ich przekazywania, w tym poprzez zawarcie umów o przekazanie danych z odbiorcami tych danych. Aby uzyskać dostęp do kopii tych umów, prosimy o kontakt z [insert contact for applicable Matthews’ affiliate] pocztą elektroniczną pod adresem [●] bądź pocztą zwykłą pod adresem Two NorthShore Center, Pittsburgh, PA 15212. Wszelkie żądania będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami prawa miejscowego oraz naszymi politykami i procedurami.
 
SGK LLC będzie przechowywać Państwa dane tak długo, jak jest to wymagane przez prawo, a w przypadkach nieobjętych żadnymi wymogami prawnymi będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trzech lat.
 
[Pliki cookie 
Witryny SGK LLC wykorzystują pliki cookie i podobne technologie (jeśli nie podano inaczej, łącznie zwane „plikami cookie”), aby zapewnić Państwu wydajne korzystanie z naszej witryny.
 
Plik cookie to mały plik z danymi umieszczany na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym przez przeglądarkę internetową. Plików cookie nie można wykorzystać do uruchamiania programów, ani do zainfekowania Państwa komputera wirusem. Jednym z głównych celów stosowania plików cookie jest przechowywania na Państwa komputerze informacji o preferencjach użytkownika i innych informacji, aby oszczędzić Państwa czas poprzez usunięcie konieczności wprowadzania tych samych informacji i umożliwić wyświetlanie dostosowanych do Państwa treści oraz odpowiednich reklam podczas kolejnych wizyt w tych witrynach. 
 
Wykorzystujemy pliki cookie do wielu celów, w tym do zwiększenia Państwa komfortu korzystania z sieci, na przykład do rozpoznawania Państwa urządzenia, odróżniania Państwa od innych odwiedzających, rejestrowania Państwa adresu IP oraz określenia sposobu korzystania przez Państwa z naszej witryny, aby określić przydatność informacji umieszczanych w naszej witrynie i aby sprawdzić, jak wydajna jest nasza struktura nawigacyjna pod względem ułatwiania Państwu dostępu do tych informacji. Korzystamy z plików cookie także po to, by ustalić nazwę witryny, z której przenieśli się Państwo do witryny naszych marek. Nie śledzimy w żaden inny sposób informacji na temat korzystania przez Państwa z innych witryn. 
 
Poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat naszego korzystania z plików cookie, z którymi powinni się Państwo zapoznać:
 • mogą Państwo spotkać się z plikami cookie od naszych dostawców zewnętrznych, na zamieszczenie których w naszej witrynie pozwoliliśmy i które stanowią dla nas pomoc w różnych aspektach działania naszej witryny i świadczenia usług.
 • na niektórych stronach pewnych witryn mogą Państwo także spotkać się z pochodzącymi od podmiotów zewnętrznych plikami cookie, nad którymi nie mamy kontroli i na które nie wyraziliśmy zgody. Na przykład, gdy przeglądają Państwo stronę, łącze do której zamieszczone było w naszej witrynie, może się tam znajdować plik cookie umieszczony tam przez tę stronę internetową. 
Strony internetowe SGK LLC mogą wykorzystywać inne podobne technologie zawierające obrazy elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne – zwane czasami jednopikselowymi gifami – które mogą być wykorzystywane do pomocy w dostarczaniu plików cookie na nasze witryny i umożliwiają nam liczenie użytkowników, którzy odwiedzili te strony, oraz świadczenie usług pod inną marką. Możemy umieszczać sygnały nawigacyjne w promocyjnych wiadomościach e-mail lub w biuletynach, aby ustalić, czy wiadomości zostały otwarte i czy wykonano w nich jakieś działania. Matthews International może także stosować sygnały nawigacyjne pochodzące od podmiotów zewnętrznych, które pomagają nam tworzyć statystyki zbiorcze dotyczące skuteczności naszych kampanii promocyjnych i innych działań w obrębie naszych witryn. [Zabraniamy wykorzystywania sygnałów nawigacyjnych w naszych witrynach przez podmioty zewnętrzne do gromadzenia Państwa danych osobowych bądź uzyskiwania do nich dostępu.]
 
(a) Rodzaje Plików cookie, które wykorzystujemy w naszych Witrynach
 
Korzystamy z różnego rodzaju plików cookie, w tym sesyjnych plików cookie, trwałych plików cookie, lokalnie udostępnianych obiektów, pikseli, gifów i innych technologii śledzenia, technologii w obrębie jednej sesji i trwałych, plików cookie własnych i pochodzących od podmiotów zewnętrznych. Pliki cookie mogą być trwałe, gdy pozostają na Państwa komputerze, dopóki ich Państwo nie usuną, albo związane z sesją przeglądania; wówczas są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Własne pliki cookie są wykorzystywane i kontrolowane przez nas, aby świadczyć usługi w naszej Witrynie.
 
Korzystanie przez nas z plików cookie można podzielić na cztery kategorie: 
 • Absolutnie niezbędne pliki cookie: są one konieczne, aby mogli Państwo poruszać się po naszej witrynie i korzystać z jej funkcji. Bez nich nie byłoby możliwe świadczenie usług, które Państwo zamówili. 
 • Pliki cookie poprawiające wydajność: zwane także analitycznymi plikami cookie. Są one związane z wydajnością: ten rodzaj plików cookie umożliwia nam rozpoznawanie i liczenie odwiedzających oraz obserwowanie, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Umożliwiają nam na przykład dowiedzenie się, które strony są odwiedzane najczęściej i czy odwiedzający otrzymują od stron komunikaty o błędach. Wszystkie informacje gromadzone przez takie pliki cookie mają postać danych zbiorczych, przez co są anonimowe. 
 • Funkcyjne pliki cookie: te pliki cookie są niezbędne, aby nasza witryna mogła działać, i umożliwiają nam zapamiętanie Państwa wyborów, dzięki czemu oferowane funkcje działają lepiej i są bardziej spersonalizowane. Gromadzone przez te pliki cookie informacje mogą zostać zanonimizowane i nie pozwalają śledzić Państwa aktywności w innych witrynach internetowych.
 • Pliki cookie związane z marketingiem i reklamą: te pliki cookie są wykorzystywane do przesyłania Państwu reklam i materiałów marketingowych dostosowanych do Państwa i Państwa zainteresowań. Używa się ich również, aby ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy u danego użytkownika, a także w celu łatwiejszego pomiaru skuteczności kampanii reklamowych. Reklamy są zazwyczaj umieszczane przez sieci reklamowe za zgodą administratora witryny internetowej. Pliki cookie zapamiętują, że użytkownik odwiedził witrynę, i taka informacja przekazywana jest innym podmiotom, takim jak reklamodawcy. 
Czasami możemy zmieniać sposób korzystanie przez nas z Plików cookie, ale korzystanie przez nas z Plików cookie przeważnie będzie się mieścić w powyższych kategoriach.
Zapraszamy do regularnego odwiedzania tej strony, aby dowiadywać się o ewentualnych zmianach.
 
(b) Poszczególne wykorzystywane przez nas pliki cookie
W naszej Witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookie: 
 

Ściśle niezbędne pliki cookie 

Plik cookie Opis Przechowywanie
theFile Persisting a desired download across pages 2 years
has_js Progressive enhancement via JavaScript Session

 

Przechowywanie

Pilk cookie Opis Przechowywanie
_dc_gtm_UA-xxxx Google Analytics 1 day
_ga Google Analytics 2 years
_gat Google Analytics 1 day
_gid Google Analytics 2 years

 

Funkcyjne pliki cookie

Plik cookie Opis Przechowywanie
optimizelyBuckets A/B and multivariate testing 10 years
optimizelyEndUserId A/B and multivariate testing 10 years
optimizelyPendingLogEvents A/B and multivariate testing 1 day
optimizelySegments A/B and multivariate testing 10 years

 

Reklamowe pliki cookie i służące do personalizacji reklam

Plik cookie Opis Przechowywanie
_mkto_trk Marketo CRM 2 years

 

Google Analytics

Ta Witryna korzysta z Google Analytics, aby gromadzić informacje na temat sposobu korzystania z Witryny przez jej użytkowników. Wytworzone przez ten plik cookie informacje dotyczące Państwa korzystania z Witryny będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli w tej Witrynie włączona jest anonimizacja IP, Państwa adres IP będzie częściowo wykorzystywany na terytorium Unii Europejskiej bądź tylko w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli jest wykorzystywany przez inne podmioty. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych zostanie przekazany pełny adres IP, który następnie zostanie skrócony, a więc będzie tam wykorzystywany tylko częściowo. Anonimizacja IP w tej Witrynie jest aktywna. 
 
Google będzie wykorzystywać te dane w imieniu administratora tej Witryny do analizy korzystania przez Państwa z Witryny, tworząc raporty dotyczące aktywności Witryn dla ich administratorów i świadcząc na ich rzecz inne usługi związane z aktywnością Witryny i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę na potrzeby Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Mogą Państwo odmówić zgody na stosowanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki; należy jednak pamiętać, że może to spowodować brak możliwości korzystania z całości Witryny. Mogą Państwo także zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics w przyszłości, pobierając i instalując „Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics” dla Państwa aktualnej przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl-PL.
 
Inną możliwością, aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics w przyszłości, niż instalowanie dodatku do przeglądarki, jest kliknięcie tego łącza. Na Państwa urządzeniu zostanie zainstalowany plik cookie rezygnacji, co oznacza, że w przypadku usunięcia plików cookie konieczne będzie ponowne kliknięcie tego łącza.
Więcej informacji można znaleźć pod poniższym łączem: http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.
 
(c) Rezygnacja z plików cookie 
 
Mogą Państwo zgodzić się na stosowanie plików cookie lub odrzucić je. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, jednak, w zależności od Państwa preferencji, zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie. Jeżeli zdecydują się Państwo odrzucić pliki cookie, mogą Państwo nie być w stanie zalogować się lub korzystać z innych interaktywnych funkcji witryn i usług [Insert Matthews’ affiliate], których działanie zależy od plików cookie. Jeżeli zgodzą się Państwo na stosowanie plików cookie, mają Państwo również możliwość późniejszego usunięcia plików cookie, które Państwo zaakceptowali. Jeżeli usuną Państwo pliki cookie, wszelkie ustawienia i preferencje kontrolowane przez te pliki cookie zostaną usunięte i mogą wymagać odtworzenia. Jeżeli w ustawieniach przeglądarki wybrano opcję „nie śledź”, nie będziemy korzystać z plików cookie ani technologii śledzenia. 
 
Więcej informacji na temat plików cookie i możliwości zarządzania nimi oraz ich usuwania można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org/ or http://www.networkadvertising.org/choices/.]
 
Przysługujące Państwu prawa 
Mogą Państwo informować nas o wszelkich zmianach w Państwa danych osobowych i zgodnie z naszymi obowiązkami w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych odpowiednio zaktualizujemy lub usuniemy Państwa dane osobowe. Aby dowiedzieć się, jakie dotyczące Państwa dane osobowe przechowujemy, albo aby zaktualizować, poprawić bądź usunąć Państwa dane osobowe z naszej bazy danych, prosimy o przesłanie odpowiedniego żądania w formie wiadomości e-mail za pomocą części „Kontakt z nami” w naszej Witrynie. 
 
Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”): Mają Państwo prawo: (a) zażądać dostępu do Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu; (b) zażądać poprawienia nieprawidłowych danych osobowych będących w naszym posiadaniu; (c) zażądać usunięcia wszelkich Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu; (d) ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu; (e) sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych będących w naszym posiadaniu; lub (f) otrzymać wszelkie Państwa dane osobowe będących w naszym posiadaniu w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego bądź domagać się od nad przekazania takich danych osobowych innemu przedsiębiorstwu. 
 
Więcej informacji na temat Państwa praw i związanych z nimi wymogów można znaleźć zapoznając się z informacjami udostępnionymi przez Biuro Komisarza ds. Informacji pod adresem https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-of-access/ oraz https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.
 
Przed ujawnieniem żądanych przez Państwa danych osobowych możemy poprosić Państwa o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Państwa tożsamości i ze względów bezpieczeństwa. 
 
Aby skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Państwu praw związanych z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt z SGK pocztą elektroniczną pod adresem [●] bądź pocztą zwykłą pod adresem [●]. Wszelkie żądania będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami prawa miejscowego oraz naszymi politykami i procedurami. Jeżeli przebywają Państwo na terenie EOG, przysługuje Państwu prawo wniesienia do organu nadzorczego w Państwa kraju skargi na sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe.
 
Kontakt z nami
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem tej Witryny prosimy o kontakt pod adresem [●] [ bądź o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [●] bądź pocztą zwykłą pod adresem [●].] Jeżeli skontaktują się Państwo z nami, dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa ewentualne wątpliwości związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.